Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) platí pro internetový obchod www.forled.cz a upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi společností RELETRONIC s.r.o. (dále jen “prodávající”) a jejími obchodními partnery (dále jen “kupující”). Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se obeznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Informace o výrobcích zveřejněné na internetové stránce www.forled.cz jsou čerpány ze stránek výrobců a jiných volně dostupných zdrojů, proto prodávající neodpovídá za úplnost těchto informací. Vyobrazení výrobků mohou být ilustrační.

Prodávající

RELETRONIC s.r.o., IČ: 46 852 557, je společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Nitře, Odd.: Sro, Vložka č.33055/N, zabývající se prodejem zboží spotřebitelům i dalším prodejcům. Kontrolní subjekt: Inspektorát SOI pro Nitrianky kraj: Staničná 9, P.O.Box 49/A, 950 50 Nitra, SR.

Další informace o prodávajícím jsou uvedeny na stránce kontaktů.

Kupující

Kupujícím může být spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které požaduje na nákupních dokladech. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

Podnikatelem se rozumí:

  • osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti),
  • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku),
  • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění na základě specifických předpisů,
  • osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatelem, výslovně neupravené těmito VOP a ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku, v platném znění, a i předpisy souvisejícími.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

II. Objednávka zboží / Kupní smlouva

Na webových stránkách www.forled.cz vám nabízíme možnost nákupu přímo z vašeho domova. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, e-mailu, či písemně na naší adrese. Všechny ceny zboží, služeb a všechny ostatní poplatky jsou uváděny s DPH. Cenové akce platí do vyprodání zásob, pokud není uvedeno jinak. Po přijetí objednávky vám do 24 hodin zašleme potvrzení e-mailem. Na uvedenou e-mailovou adresu vám v případě potřeby budou zasílány všechny další informace. U vybraných objednávek (např. větší množství a pod.), bude prodávající kontaktovat kupujícího telefonicky za účelem potvrzení objednávky.

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Vzniklou smlouvu (včetně domluvené ceny) po uplynutí 24-hodinové storno lhůty, lze měnit, nebo rušit, pouze na základě dohody obou stran, nebo na základě zákonných důvodů.

Je-li kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

III. Storno objednávky / Odstoupení od Smlouvy

Každou objednávku může kupující bezplatně stornovat do 24 hodin od jejího odeslání a to telefonicky nebo e-mailem. Je třeba uvést jméno, e-mailovou adresu a popis objednaného zboží. V případě stornování objednávky prodávající nebude účtovat žádné poplatky související se stornem objednávky. V případě úhrady kupní ceny, nebo její části, budou finanční prostředky vráceny na účet kupujícího do 15 pracovních dnů, pokud se prodávající a kupující nedomluví jinak.

Odstoupení od Smlouvy kupujícím, který je spotřebitel

Ve smyslu ustanovení § 12 zákona o ochrane spotřebitela  (Zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupující právo od takto uzavřené smlouvy odstoupit bez udání důvodu do 14 dní ode dne převzetí zboží.

Při kterékoli platbě předem získává kupující jako benefit právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nad rámec zákonem daných 14 dní a to ve lhůtě 30 dnů ode dne převzetí zboží.

V obou případech je nezbytné, aby byl v uvedené lhůtě doručen dopis (email nebo vyplněný reklamační formulář) o odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží je kupující povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní nebo poškozené, prodávající může vrácenou cenu snížit o tomu odpovídající částku. Peníze budou vráceny kupujícímu spotřebiteli do 15 pracovních dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím.

Odstoupení od Smlouvy kupujícím, který je podnikatel

V případě, že kupující je podnikatel, může být kupujícímu nabídnuto náhradní odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceny vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě neshody na podmínkách akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

Při vystavení dobropisu může být po kupujícím vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů ve smyslu §3 zákona o ochraně osobních údajů  č. 428/2002 Z.z. .

IV. Způsob platby a platební podmínky

Prodávající RELETRONIC s.r.o. je plátcem DPH. Ceny uvedené na internetové stránce jsou uvedeny včetně DPH a jsou platné v okamžiku objednání. Kupující má možnost zaplatit za zboží při dodání zboží kurýrem, platobnou kartou, přes PayPal, nebo provedením kupní ceny na účet prodávajícího. Převzetí zboží kupujícím je možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo až do úplného zaplacení kupní ceny. Faktura je vystavena na základě kupní smlouvy t.j. objednávky zboží. K ceně zboží je připočítána cena dopravy.

Platba předem převodem – částku objednaného zboží je třeba uhradit na účet Citfin, spořitelní družstvo:

  • číslo účtu: 1067880/2060,
  • jako variabilní symbol uveďte poslední 4 číslice čísla objednávky.

Po připsání fakturované částky na účet, zboží ihned zasíláme na uvedenou adresu doručení i s potvrzenou fakturou o zaplacení.

V. Dodací podmínky

Zboží se doručuje kurýrní službou. Kurýrní služba telefonicky kontaktuje a domluví místo a čas převzetí zboží.

Poplatky:

  • Přepravní + balné při nákupu do 800 Kč: Kurýrní služba 220 Kč (vč. DPH)
  • Přepravní + balné při nákupu nad 800 Kč a do 1600 Kč: Kurýrní služba 140 Kč (vč. DPH)
  • Přepravní + balné při nákupu nad 1600 Kč a do 2400 Kč: Kurýrní služba 100 Kč (vč. DPH)
  • Pro maloobchodní zákazníky je doprava nad 2400 Kč (vč. DPH) zdarma

Lhůta doručení zboží příjemci je spravidla do 5 pracovních dnů od jeho objednání, pokud není dohodnuto jinak. V případě, že se zboží nenachází na skladě, zákazník bude o tom informován telefonicky nebo emailem.

Při vyexpedování zboží je zákazník informován, aby se mohl připravit na převzetí zboží. Internetový obchod se zavazuje dodat zboží zákazníkovi na adresu, kterou zákazník uvedl v objednávce jako místo doručení.

Při přebírání zásilky od kurýra je zákazník povinen v přítomnosti kurýra zkontrolovat obal a obsah zásilky. V případě, že je obal zásilky, resp. obsah zásilky poškozený nebo neúplný, je zákazník povinen takovou skutečnost zapsat do předávacího protokolu a následně, bez zbytečného odkladu, oznámit prodávajícímu. V opačném případě nebudou dodatečné reklamace akceptovány.

Pokud si zákazník opakovaně zásilku nepřebere z důvodu nepřítomnosti nebo důvodu, o kterém neinformoval, zboží mu bude po kontaktování zasláno na jeho náklady.

Rovněž budou zákazníkovi účtovány veškeré prokazatelné náklady spojené s dodáním zboží, které bez udání důvodu nepřevzal.

VI. Reklamační řád

Reklamace se řídí příslušnými ustanoveními Občanského/Obchodního zákoníku. Zákazník je povinen při převzetí si zboží řádně prohlédnout/zkontrolovat.

V případě oprávněné/prokázané vady zboží, na kterou se vztahuje záruka, má zákazník právo na jeho bezplatnou opravu nebo výměnu. Reklamaci zákazník uplatňuje u dodavatele.

Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů, v odůvodněných případech, zejména pokud je třeba odborné posouzení závady, nejpozději do 30 dnů od přijetí reklamace. Po uplynutí této lhůty má zákazník právo na výměnu za nový výrobek nebo odstoupení od smlouvy.

O výsledku reklamace bude zákazník informován bezprostředně po ukončení reklamačního řízení a zároveň mu bude doručen prostřednictvím e-mailu reklamační protokol.

Při uplatňování reklamace je kupující povinen předložit číslo dokladu o koupi zboží a písemně oznámit podstatu závady zboží.

Kupující je povinen doručit zboží spolu s příslušenstvím na adresu provozovny internetového obchodu, ale ne formou dobírky. Reklamované zboží zaslané dobírkou prodávající nemůže převzít.

V případě zasílání zboží je kupující povinen uskutečnit všechny úkony potřebné pro ochranu zboží před poškozením během přepravy.

VII. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy SR. Jako záruční list slouží nákupní doklad. Prodávající poskytuje na běžné zboží záruku 24 měsíců, na produkty označené jako High-End prodlouženou záruku 36 měsíců a na produkty označené jako Profesionální prodlouženou záruku 60 měsíců.

Záruční doba začíná plynout dnem převzetí zboží. Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené jeho používáním v rozporu s účelem používání nebo pokyny uvedenými v návodu k použití, mechanickým poškozením, vystavením zboží nebezpečným následkem tepelného a/nebo elektromagnetického záření, působením povětrnostních vlivů a vlivů okolí (vlhkost, prašnost, přímé sluneční záření), mechanickým poškozením a neoprávněnými zásahy do zboží. Je třeba rozlišovat mezi zárukou a životností některých výrobků.

VIII. Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě a pod., s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání ). Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony Sloveské republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. č. 428/2002 Z.z. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

IX. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 27.9.2013.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Smluvní strany se dohodly, že plně uznávají elektronickou formu komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě jako platnou a závaznou pro obě strany.